Animaniacs Wiki
Advertisement
Animaniacs Wiki

Animaniacy (literally Animaniacs) is the official Polish dub of Animaniacs.


The Newreel of the Stars, intro and outro of a Polish Animaniacs episode are found on YouTube here.

Newreel of the Stars[]

Polish lyrics Translated lyrics
Narrator

Kronika filmowa gwiazd,

Hollywood, rok 1930,

produkcja braci Warner.

Tu, w dziale produkcji

serialów animowanych,

artyści trudzili się,

wymyślając nowych

bohaterów filmów

rysunkowych, aż udało

im się stworzyć trzy

nowe postaci, dwóch braci

Warner, i ich siostrę Dot,

Warnerzy

Czołem, siostro!

Narrator

Lecz niestety, twórcy

stracili panowanie nad rodzeństwem.

Warnerzy

Hopcia, hopcia, hopcia, hopcia!

Narrator

Cała trójka biegała jak szalona po studiu.

Wreszcie ich złapano, a film, który był

całkowicie pozbawiony sensu, na zawsze

ukryto w piwnicy wytwórnii. Natomiast

rodzeństwo zostało zamknięte w wieży

ciśnień, po czym skazano je na

zapomnienie. Publicznie, wytwórnia

wyparła się istnienia rodzeństwa Warner,

i upierała się przy tym do dnia, w którym

ci Animaniacy uciekli!

Narrator

Star film chronicle,

Hollywood, year 1930,

the Warner Bros. production.

Here, in the animated series

production department, the

artists tired themselves, thinking

up new heroes of new animated

series, until they came up with three

new characters: the two Warner

brothers, and their sister Dot.

Warners

Hello, nurse!

Narrator

But unfortunately, the creators

couldn't keep up with the siblings.

Warners

Hop, hop, hop, hop!

Narrator

The three ran like crazy on the studio.

They finally got caught, and the film,

which had completely no sense,

was hidden in the plant's basement.

Meanwhile, the siblings were locked

in the water tower, and sentenced to

being forgotten. Publicly, the plant

denied the existance of the Warner

siblings, and swore it until the day

the Animaniacs escaped!

Theme song[]

*lyrics may be misheard

Polish lyrics Translated lyrics
To bracia Warner, z siostrą Dot!

Zwariowani, wielbią świat!

Psychoszajber nie wierzy,

że my kochamy śmiech,

bo przecież to nie grzech!

Zobaczycie bracia Warner,

i siostrzyczkę z nimi też,

ich dowcipy szkolne dziś

rozśmieszą was do łez!

Nie zamknie nas w tej wieży,

ten zapasiony gbur!

Animaniacy są już tacy,

śmiechem kruszą mur!

W tym filmie chcecie być,

występować, tańczyć, żyć,

tu apetyt każdy ma,

tu Bill Clinton nawet gra,

tu każdy czuje rytm!

Tu Pinky z Mózgiem rządzą,

bo to we krwi mają swej,

tu Slappy, jak widzicie wszyscy,

też nie nudzi się,

Cegin ściga Mindy,

a Rita śpiewa wiersz,

tu mamy fioła dookoła,

ale coś w tym jest!

W tym filmie chcecie być,

występować, tańczyć, żyć,

Animaniacy dziś, z wszystkich znowu będą drwić.

Animaniacy, są już tacy,

sam zobaczysz,

jak zdziwaczą świat!

Oglądaj nas!

It's the Warner brothers, with the sister Dot!

Crazy, they adore the world!

Scratchnsniff doesn't believe

we love humour, because it's not a sin!

You'll see the Warner brothers,

and the sister with them, too,

their school humour will make you laugh to tears!

He won't lock us up in that

tower, that fat bastard!

Animaniacs are just like that,

they crush the wall by laughing!

You want to be in this film,

be present, dance, live,

here everyone has an appetite,

here even Bill Clinton plays,

here everybody feels the rhythm!

Here Pinky and the Brain rule,

because they have it in their blood,

here Slappy, like you all see, doesn't get bored either,

Buttons races Mindy,

and Rita sings a poem,

we have crazy people everywhere here, but there's something in it!

You want to be in this film,

be present, dance, live,

the Animaniacs today, will make fun of everyone again.

Animaniacs, they're just like that,

you'll see yourself,

how they'll weird the world!

Watch us!

Yakko's World[]

The full Yakko's World song can be found on YouTube here, as broadcasted on TV.

Polish lyrics Translated lyrics
Narrator

A teraz, piosenka "Wszystkie kraje świata" w wykonaniu Yakko Warnera!


Yakko

Są Stany, Kanada, jest Meksyk, Panama, Haiti, Jamajka, Peru,

w Dominikanach, Kuba, z Karaib papuga, Grenlandia, El Salvador tu,

Puerto Rico, Kolumbia, i Wenezuela, Honduras, Gujana to ta,

Gwatemala, Boliwia, i Argentyna, i Ekwador, Chile, Brazylia

Kostaryka, Belize, Nikaragua, Bermudy, Bahama, Tobago, San Juan,

Paragwaj, Urugwaj, Surinam niedługi, Gujana, Barbados i Guam


Norwegia, Szwecja, Finlandia bezpieczna, i Niemcy, gdzie czasem jest śnieg

Szwajcaria, i Austria, przy Czechach Słowacja, a niżej Włoch, Turek i Grek,

Warszawa, Bukareszt, Edynburg, Tirana, Irlandia, i państwa te,

Bułgarskie, Saudyjskie, Węgierskie, Cypryjskie, a Iran i Irak to te,

jest Syria, i Liban, Izrael, Jordania, Jemen, Kuwejt, Bahrajn ze snu,

Benelux, Lizbona, tam Francja i Anglia, tu Dania a Hiszpania tu


Indie, Pakistan, Birma, Afganistan, Tajlandia, Nepal, Bhutan też,

Kambodża, Malezja, i Azja potężna, Chiny, Japonia też jest,

Mongolia, Laos, Tybet, Dżakarta, atole Filipin, Tajwan,

Nowa Gwinea, Sumatra, Sri Lanka, Zelandia, Borneo, Wietnam,

Tunezja, Maroko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Dżibuti, Botswana,

Mozambik, Zambia, Suazi, i Gambia, Gwinea, Algieria, Ghana


Burundi, Lesotho, Malawi i Togo, gorąco, bo czarny to ląd,

jest z Nigrem Nigeria, a z Czadem Liberia i Egipt zamyka ten krąg,

przy Tanzanii, Somalii jest Kenia i Mali, a Sierra Leone ma styl,

Dahomej, Namibia, Senegal i Libia, Kamerun, Kongo i Zair,

Ach, Etiopia, Gwinea-Bissau, Madagaskar, Rwanda, Majorka jak kwiat,

Hong Kong, Abu Dhabi w nowej Jugosławii—


—Chorwacja, i Serbia, Bośnia i Słowenia, Monako, Andora, Malta i Komory,

Australia i cały świat!

Narrator

And now, the song 'All of the countries of the world' performed by Yakko Warner!


Yakko

The States and Canada, Mexico and Panama, Haiti, Jamaica, Peru,

in the Dominicans, Cuba, from the Carribean parrots, Greenland, El Salvador here,

Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Hondurras, Guyana is this,

Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Equador, Chile, Brazil,

Costa Rica, Belize, NIcaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan,

Paraguay, Uruguay, Suriname not long, Guyana, Barbados, and Guam


Norway, Sweden, Finland safe, and Germany, where it sometimes rains snow,

Switzerland, and Austria, by Czechia, Slovakia, and below, Italy, Turkey, and Greece,

Warsaw, Bucharest, Edinburg, Tirana, Ireland and those countries:

Bulgarian, Saudi, Hungarian, Cyprian, and Iran and Iraq are these,

there's Syria, Lebanon and Israel, Jordan, Yemen, Kuwait, Bahrain from a dream,

Benelux, Lisbon, then France and England there, here's Denmark and Spain's here


India, Pakistan, Myanmar, Afghanistan, Thailand, Nepal, Bhutan too,

Cambodia, Malaysia, and Asia is strong, China, Japan is here too,

Mongolia, Laos, Tibet, Jakarta, Phillipines attols, Taiwan,

New Guinea, Sumatra, Sri Lanka, (New) Zealand, Borneo, Vietnam,

Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana,

Mozambique, Zambia, eSwatini, and Gambia, Guinea, Algeria, Ghana


Burundi, Lesotho, Malawi, Togo, hot, because it's a black land,

there's Nigeria with Niger, and Liberia with Chad, Egypt closes this ring,

by Tanzania, Somali there's Kenya and Mali, and Sierra Leone has a style,

Benin, Namibia, Senegal and Libia, Cameroon, Congo and Zaire,

Ah, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayotte like a flower,

Hong Kong, Abu Dhabi in a(/the) new Yugoslavia—


—Croatia, and Serbia, Bosnia, and Slovenia, Monaco, Andorra, Malta and Comoros, Australia

and the whole world!


Advertisement